Self Defense

650 mg per capsule -- 90 capsules per bottle


Ingredients:
 • Echinacea root
 • Oregon grape root
 • Clear Toxic Heat:
  Relieve the Exterior:
     Chrysanthemum flower Ju Hua
     Cinnamon twig Gui Zhi
     Ginger root (fresh) Sheng Jiang
     Siler root Fang Feng
  Tonify Wei Qi:
     Astragalus root Huang Qi
     Bai-zhu atractylodes rhizome Bai Zhu
     Codonopsis root Dang Shen
     Licorice root (prep) Zhi Gan Cao
     Schisandra fruit Wu Wei Zi

  Formulator: Kenneth Morris