Prostability

580 mg per capsule -- 120 capsules per bottle


Ingredients:
Clear Deficiency Heat:
   Rehmannia root (fresh) Sheng Di Huang
Clears Toxic Heat and Dries Wet:
   Paris rhizome Zao Xiu
   Philodendron bark Huang Bai
   Shrubby sophora root Ku Shen
Improve Water Metabolism, Improves Flow:
   Bai-zhu atractylodes rhizome Bai Zhu
   Chinese smilax rhizome Tu Fu Ling
   Lindera root Wu Yao
Improves Blood Circulation:
   Achyranthes root Niu Xi
   Chinese salvia root Dan Shen
   Dong quai root Dang Gui
Opens Up Flow of Stagnant Qi in the Meridians:
   Prunella leaf Xia Ku Cao
   Red peony root Chi Shao
   Sweet gum fruit Lu Lu Tong
Reduces Obstructive Nodules and Swelling:
   Sargassum aerial Hai Zao
   Sparganium rhizome San Leng
   Vaccaria seeds Wang Bu Liu Xing
   Zedoary rhizome E Zhu
   Zhejiang fritillary bulb Zhe Bei Mu

Formulator: Dr. Ping Qi Kang