Natura-Bronchia

525 mg per capsule -- 90 vegetable capsules per bottle


Ingredients:
Calm and Stabilize the Lungs:
   Jujube seed Suan Zao Ren
   Schisandra fruit Wu Wei Zi
Dry Wetness:
   Aduki bean seed Chi Xiao Dou
   Cang-zhu atractylodes rhizome Cang Zhu
   Chinese skullcap root Huang Qin
   Pinellia tuber Ban Xia
   Poria root Fu Ling
   Pubescent angelica root Du Huo
Opens and Regulates the Lung Qi:
   Magnolia bark Hou Po
   Perilla leaf Zi Su Ye
   Perilla seed Zi Su Zi
   Peucedanum root Qian Hu
   Tangerine rind Chen Pi
Opens Stagnant Liver Qi:
   Bupleurum root Chai Hu
Tonify Lung Yin:
   Ophiopogon root Mai Men Dong
Warm and Circulate Qi:
   Cinnamon bark Rou Gui
   Dong quai root head Dang Gui Tou
   Ginger root (fresh) Sheng Jiang

Formulator: Dr. Joon Sik Shin