Lower ReliefIngredients:
Harmonize Herbs:
   Licorice root Gan Cao
Relieve Pain – Open Blocked Qi and 
Normalize Blood Flow:
   Achyranthes root Niu Xi
   Corydalis yanhusuo root Yan Hu Suo
   Frankincense Ru Xiang
   Persica seed Tao Ren
   Safflower Hong Hua
   Sappanwood Su Mu
   Sweet gum fruit Lu Lu Tong
   Tianchi ginseng root San Qi
   White willow bark
Stregthen Kidney Qi:
   Drynaria root Gu Sui Bu
   Sichuan teasel root Xu Duan

Formulator: Kenneth Morris