Hepato-C®

650 mg per capsule -- 120 vegetable capsules per bottle


Ingredients:
Circulate Blood Flow:
   Chinese salvia root Dan Shen
   Red peony root Chi Shao
Clear Toxic Wetness and Heat (antiviral):
   Barbed skullcap flower Ban Zhi Lian
   Capillaris shoots & leaves Yin Chen
   Dryopteris rhizome Guan Zhong
   Hedyotis plant Bai Hua She She Cao
   Japanese knotweed rhizome Hu Zhang
   Zhu ling fungus Zhu Ling
Regulate Qi:
   Bitter orange peel Zhi Ke
   Magnolia bark Hou Po
Stabilize Nervous System, Improve Endurance:
   Rhodiola root Hong Jin Tian
Tonify Blood and Jing:
   Fo-ti root He Shou Wu
   Lycium berry fruit Gou Qi Zi
Tonify Spleen Qi:
   Astragalus root Huang Qi
   Codonopsis root Dang Shen

Formulator: Dr. Ping Qi Kang