Hair Back in Stock Oct. 6®

525 mg per capsule -- 90 vegetable capsules per bottle


Ingredients:
Circulate Blood and Open and Relax the Surface 
Area on the Scalp:
   Dong quai root (tail) Dang Gui Wei
   Grass-leaf sweetflag rhizome Shi Chang Pu
   Oriental arborvitae leaf Ce Bai Ye
   Poygala root Yuan Zhi
   Sichuan lovage wallichii rhizome Chuan Xiong
Clear Heat in the (Yin) Blood, Moisten Yin:
   Lycium berry root bark Di Gu Pi
   Rehmannia root (fresh) Sheng Di Huang
Tonify Kidney Yang:
   Chinese dodder seed Tu Si Zi
   Psoralea fruit Bu Gu Zhi
Tonify Spleen Qi:
   Bai-zhu atractylodes rhizome Bai Zhu

Formulator: Dr. Joon Sik Shin