Fortify

525 mg per capsule -- 90 vegetable capsules per bottle


Ingredients:
Tonify Blood and Jing:
   Fo-ti root He Shou Wu
   White peony root Bai Shao
Tonify Kidney Qi:
   Chinese dodder seed Tu Si Zi
   Eleuthero root Ci Wu Jia
   Epimedium leaf Yin Yang Huo
Tonify Spleen Qi:
   Asian ginseng Ren Shen
   Astragalus root Huang Qi
   Bai-zhu atractylodes rhizome Bai Zhu
   Licorice root Gan Cao
   Poria root Fu Ling
   Tangerine rind Chen Pi

Formulator: Kenneth Morris