Blood Pressure Back in Stock Oct 6th®

525 mg per capsule -- 90 vegetable capsules per bottle


Ingredients:
Circulate Blood and Qi:
   Cinnamon twig Gui Zhi
   White peony root Bai Shao
Clear Wetness and Heat:
   Chinese skullcap root Huang Qin
   Coptis root Huang Lian
   Forsythia fruit Lian Qiao
   Gardenia fruit Zhi Zi
   Philodendron bark Huang Bai
Opens Congested Liver:
   Bupleurum root Chai Hu
Regulate Water Metabolism:
   Asian water plantain rhizome Ze Xie
   Bai-zhu atracylodes rhizome Bai Zhu
   Poria root Fu Ling
   Zhu ling fungus Zhu Ling

Formulator: Dr. Joon Sik Shin